Договір
про надання послуг з опалення місць загального користування

КП «Благоустрій Крюківщини», в особі директора Ремеза Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі – виконавець) з однієї сторони, та Споживач (далі – споживач), з іншої сторони (далі – сторони), уклали цей договір про таке.
Загальні положення
1.Цей договір (далі – Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з опалення місць загального користування у багатоквартирних будинках (далі – послуга) індивідуальному споживачу (далі – споживач). Цей Договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України .
2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності з 01 лютого 2021 року.
3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни Виконавцем умов вони вступають в силу протягом 30 днів з моменту розміщення змінених умов на веб-сайті КП «Благоустрій Крюківщини» http://blagoustriy-kryk.com.ua/
Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється Виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.
4. Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування Договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти Договір, зокрема надання Виконавцю підписаної Заяви-приєднання (Додаток 1 до цього Договору), сплата рахунку за надані послуги, факт отримання послуги.
Предмет договору
1. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу з опалення місць загального користування багатоквартирного будинку (далі – послуга), а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надану послугу в строки і на умовах, що визначені цим договором.
2. Обсяг спожитої споживачем послуги визначається як частина обсягу теплової енергії, спожитої у будинку, яка складається з:
– обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будинку.
– обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення (за наявності циркуляції).
Порядок надання та вимоги до якості послуги
3. Постачання теплової енергії для опалення місць загального користування здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
4. Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги договору на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
5. Кількісні та якісні показники повинні відповідати вимогам законодавства.
Облік послуги
6. Обсяг спожитої у будинку послуги з опалення місць загального користування визначається розрахунковим способом, відповідно до законодавства.
7.Одиницею виміру обсягу спожитої послуги є гігакалорія (Гкал).
Ціна та порядок оплати послуги
8. Споживач вносить плату виконавцю, яка складається з плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги;
9. Станом на дату набрання чинності цього договору тариф на послугу становить 2292,37 грн. за 1Гкал
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну ціни/тарифу на зазначену комунальну послугу виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів.
У разі зміни зазначеного тарифу протягом строку дії цього договору новий розмір тарифу застосовується з моменту його введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору.
10. Виконавець формує та не пізніше 10 числа місяця, що настає за розрахунковим, надає рахунок на оплату послуги. Рахунок надається на паперовому носії.
Рахунок на оплату спожитої послуги надається не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.
11. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.
12. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
Права і обов’язки сторін
13. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно із законодавством та умовами цього договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціну/тариф на послугу, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу на послугу, норми споживання та порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості.
3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників виконавця;
4) на усунення виявлених недоліків у наданні послуги;
5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості;
6) на перевірку кількості та якості послуги в установленому законодавством порядку;
7) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;
8) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.
14. Споживач зобов’язаний:
1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;
3) оплачувати надану послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства у строки, встановлені цим договором;
4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;
5) у разі несвоєчасного здійснення платежу за послугу сплачувати пеню в розмірі, встановленому цим договором;
6) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
7) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання виконавцю витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно.
15. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх проводив виконавець;
3) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна і приміщень споживача для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуги в будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;
4) обмежити/припинити надання послуги в разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені Законом України “Про житлово-комунальні послуги” та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуги не відповідає умовам цього договору;
5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору;
16. Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами цього договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) забезпечити надійне постачання обсягів теплової енергії відповідно до умов договору та стандартів;
3) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціну/тариф, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання послуги, її споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;
4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, які перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;
5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги cпоживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;
6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуги, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що перебувають у його власності (користуванні), у строки, встановлені законодавством;
7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуги;
8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуги, що виникли з його вини;
9) інформувати споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу обґрунтуванням такої необхідності у порядку, визначеному Мінрегіоном;
10) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаченому законом та цим договором порядку.
Відповідальність сторін за порушення вимог договору
17. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього договору.
18. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.
Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.
19. У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі визначеному законодавством.
20. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
21. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку її якість відповідала вимогам, встановленим цим договором, та актам законодавства.
Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
22. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачам у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитої послуги.
23. Постачання послуги у разі обмеження (припинення) її надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.
Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.
Строк дії договору, порядок і умови внесення
до нього змін, продовження його дії
24. Цей договір набирає чинності з 01 лютого 2021 року і діє протягом одного року з дати набрання чинності.
25. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
Договір припиняється достроково у разі зміни виконавця послуги.
26. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.
27. Умови цього договору, крім ціни (вартості) послуги, можуть бути змінені виключно за згодою сторін.
У разі зміни тарифу на теплову енергію з моменту його введення в дію застосовується відповідна нова ціна (вартість) послуги без внесення сторонами додаткових змін до цього договору.
28. У разі зміни даних, зазначених у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.
Прикінцеві положення
29. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
30. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.
31. Місцезнаходження та реквізити Виконавця:
КП «Благоустрій Крюківщини»
08І36, Київська обл., Бучанський р-н., с. Крюківщина, вул. Балукова, 10
р/р р/р UA 563218420000026009060744239 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Київська філія, МФО 321842, ЄДРПОУ 37606213,
тел.: (044) 545-45-48;

Директор В.В.Ремез
Додаток 1

Заява-приєднання
до договору про надання послуг з опалення місць загального користування

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з опалення місць загального користування (далі – Договір), на веб-сайті КП «Благоустрій Крюківщини» http://blagoustriy-kryk.com.ua приєднуюсь до Договору про надання послуг з опалення місць загального користування з КП «Благоустрій Крюківщини», з такими нижченаведеними даними.

1.Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові ____________________________________________________________________________
ідентифікаційний номер (ІПН/код згідно з ЄДРПОУ) _________________________________________
адреса __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
номер телефону ________________________________________________________________________
адреса електронної пошти _________________________________________________

2) адреса приміщення споживача:
вулиця ____________________________________
номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______
населений пункт __________________________________________________
район:___________________________________________________________
область: _________________________________________________________
індекс __________________________;
3) опалювана площа приміщення споживача – ___________ кв. метрів;

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата) _________________________
(особистий підпис) ______________________
(П.І.Б. Споживача)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Категорії: Всі новини